Title

התחרות הבינלאומית לחדשנות

לוח זמנים

 הצגת מועמדויות – החל מה – 2/5/2019


הגשת מועמדות/הרשמה ראשונית - עד 15/8/2019


סיום תהליך מסירת טופסי הצגת ההמצאה הסופיים – לא יאוחר מ - 15/9/2019


סיום הערכה ע"י צוות מעריכים ישראלי ובחירת הצעות לשלב הבינלאומי – עד 30/10/2019


 11- סיום תהליך הערכה בתחרות בינלאומית – במהלך 12/2019


  2020 טקס הענקת תעודות הוקרה בינלאומיות – תל אביב, 5 בפברואר