Title

התחרות הבינלאומית לחדשנות

לוח זמנים

 הצגת מועמדויות – החל מה – 1/6/2018


הגשת מועמדות/הרשמה ראשונית - עד 15/8/2018


סיום תהליך מסירת טופסי הצגת ההמצאה הסופיים – לא יאוחר מ - 15/9/2018


סיום הערכה ע"י צוות מעריכים ישראלי ובחירת הצעות לשלב הבינלאומי – עד 30/10/2018


 11- סיום תהליך הערכה בתחרות בינלאומית – במהלך 12/2018


  2019 טקס הענקת תעודות הוקרה בינלאומיות – בייג'ין, סין, 27 בפברואר