Title

התחרות הבינלאומית לחדשנות

לוח זמנים

 הצגת מועמדויות – החל מה – 2/6/2020


הגשת מועמדות/הרשמה ראשונית - עד 15/8/2020


סיום תהליך מסירת טופסי הצגת ההמצאה הסופיים – לא יאוחר מ - 15/10/2020


סיום הערכה ע"י צוות מעריכים ישראלי ובחירת הצעות לשלב הבינלאומי – עד 30/10/2020


 11- סיום תהליך הערכה בתחרות בינלאומית – במהלך 12/2020


  2021 טקס הענקת תעודות הוקרה בינלאומיות – בלגרד/סרביה, 4 בפברואר