Title

התחרות הבינלאומית לחדשנות

התחרות לשנת 2019 יוצאת לדרך

!!!והשנה ייערך הטקס הבינלאומי של הענקת הפרסים בישראל

רקע התחרות

התחרות היא פרי יוזמת האיגוד הפיני לאיכות, משנת 2007, ברמה הלאומית ובחסות נשיא פינלנד. המיזם התרחב לאחר מכן לרמה בינלאומית עם הצטרפותם של 

ארגונים לאומיים נוספים העוסקים בקידום האיכות, המצויינות והחדשנות

בשנת 2018 ישתתפו בתחרות נציגים של 18 מדינות (ראה:"שותפים בינלאומיים")   בישראל נערכת התחרות בהובלת המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצויינות 

 ALD GROUP בחסות 

שותפים בינלאומיים 2019

מטרת התחרות

 לעודד חברות וארגונים מתחומי תעשייה ושירות שונים להציג מוצרים/שירותים בהם קיימת חדשנות  - INNOVATIVENESS, התורמת לשיפור המיצוב הכלכלי של הארגון ו/או העלאת איכות החיים והרווחה - QUALITY של המשתמשים/הציבור ולהוקיר אלו להם החידושים התורמים ביותר לכלכלה ולחברה הן בארץ והן במישור הבינלאומי

כיצד משתתפים

.בתחרות רשאים להשתתף ארגונים עיסקיים או ארגוני שירות ממגזרים שונים

:הארגונים יתחרו באחת מ - 8 הקטגוריות כדלקמן

Potential innovations -- For all innovations that are "still on paper" and have not been tested in the market yet

Responsible & renewable innovations (Circular economy innovations) - For innovations that have a clear environmental focus

Health care sector innovations - For innovations in the health care sector

Education sector innovations - For innovations in the education sector

Public sector innovations - For innovations in the public / municipal sector

Business innovations (Micro & startup companies) - For companies with turnover less than 2 million EUR and less than 10 employees

Business innovations (Small and Medium Sized Enterprises) - For companies with turnover less than 50 million EUR and less than 250 employees

Business innovations (Large companies) - For companies with turnover more than 50 million EUR and/or more than 250 employees


נושא החדשנות המוצע חייב להתבסס על ניתוח מפורט של מתן ערך או היתרון התחרותי שלו, בין אם באופן מסחרי, ואם בהתייחס לתרומה לחברה או לקידום רווחתה. הצורה של יתרון זה יכול להיות כל אחד מהבאים

מידע חדש, יכולת, טכנולוגיה                                               
מוצר חדש, שדרוג מהותי של מוצר קיים, פתרון טכנולוגי או תהליך ייצור, עיצוב חדש או מותג
שירות חדש לציבור/חברה או יישום בדרך חדשה של שירות קיים                     
קונספט עסקי חדש, קונספט הפעלה, שרשרת ערך, וכד
שיטת תפעול חדשה, תפיסה ארגונית, תפיסה ניהולית
חידושים "אחראיים": רעיון או המצאה בהקשר החברתי או בהתייחס לאיכות הסביבה 


:לתשומת לבכם

 

!!! אין רעיון קטן מדי

תהליך השתתפות

.הגשת טופס הרשמה ראשוני, תשלום דמי השתתפות (לפי התקנון) ואשרור התקנון

.בהמשך להרשמה ראשונית, הגשת טופס תיאור החדשנות המוצעת


יש להקפיד על המועדים

תהליך ההערכה

:תהליך ההערכה/שיפוט יערך בשני שלבים

במישור הלאומי: צוותי הערכה מקומיים יעריכו את הצעות המשתתפים על בסיס הטפסים המוגשים. על פי דרישת צוות ההערכה, ייתכן גם מפגש ישיר בין המעריכים ומגיש ההצעה להבהרה נוספת. צוותי ההערכה ינקדו וידרגו את הצעות המשתתפים בהתאם לקריטריונים מוגדרים. ע"פ דירוג זה תבחרנה ההצעות הזוכות במישור הלאומי

במישור הבינלאומי: מקבלי הניקוד הגבוה בכל קטגוריה במישור הלאומי יועברו להערכה ע"י צוות מעריכים בינלאומי בכל מדינה שותפה למיזם. צוותים אלו יעריכו וידרגו את ההצעות אשר הוגשו מהמדינות השונות בכל קטגוריה. מבין ההצעות   שדורגו, תבחרנה ההצעות המובילות/הזוכות בכל קטגוריה


הוקרת הזוכים

הוקרה במישור הלאומי

 המובילים בכל קטגוריה יזכו בתעודות הוקרה ייחודיות/הפרסים

הוקרה במישור הבינלאומי

כל הזוכים במישור הבינלאומי יזכו בתעודות הוקרה יוקרתיות בחתימתו של נשיא  פינלנד. הזוכים בפרסים הבינלאומיים יוכרזו באופן פומבי במסגרת אירוע יוקרתי אשר ייערך 

בתל אביב, ב - 5 בפברואר 2020

חידוש החידושים

 ההצעה הנבחרת מכל ההצעות הזוכות במישור הבינלאומי אשר תוכרז 

ותוענק באירוע הבינלאומי לעיל


!!!למען הסר ספק, לא מוענקים פרסים כספיים

לקבלת מידע נוסף, תקנון התחרות וטפסי הרשמה 

נא לפנות אל מנהל התחרות

שלמה ליכטנשטיין

טלפון: 052-3579231

 כתובתנו
המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצויינות
רח' החרושת 30 
אור יהודה  

Tel. 03-7913200


iqie.org